CHỦ ĐỀ: Groove

Ứng dụng Groove Music trong Windows 10

Gần đây, Microsoft đã đổi thương hiệu cho ứng dụng Xbox Music của mình dưới dạng Groove Music . Ứng dụng Groove Music hiện có trong Windows 10 . Một trong những lý do mà Microsoft đã đặt lại tên là nhiều người sử dụng đã nhầm lẫn với tên Xbox và không sử dụng…

Lên đầu trang