Hướng dẫn cài đặt Memcached trên CentOS

Memcached là một hệ thống cache hoạt động bằng cách lưu tạm thông tin những dữ liệu bạn hay sử dụng vào bộ nhớ RAM. Do tốc độ đọc ghi của bộ nhớ bao giờ cũng cao hơn so với lưu trữ file nên việc sử dụng memcached giúp cho hệ thống của bạn tăng tốc lên một cách đáng kể.

Mô hình hoạt động của Memcached:

memcached-architecture

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Memcached trên CentOS 7/6/5.

Cài đặt Memcached

– Cài đặt Remi repository với CentOS 5 (CentOS 7 và 6 không cần bước này)

## Remi Dependency on CentOS 5 rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-5.rpm

– Cài đặt Memcached package deal

## CentOS 7 and 6 yum set up memcached  ## CentOS 5 yum --enablerepo=remi set up memcached

Bạn cần lưu ý là có 2 memcache package deal tồn tại là memcache và memcached (có thêm chữ d ở cuối) cũng như có 2 phiên bản PHP Extention Module tương ứng là php-pecl-memcache và php-pecl-memcached. Chúng ta sẽ sử dụng phiên bản thứ 2 (có chữ d) vì nó ổn định và hỗ trợ nhiều chức năng hơn.

Cấu hình Memcached

Thông số quan trọng nhất bạn cần lưu ý đó là CACHESIZE, đơn vị tính là MB. Ví dụ như bên dưới mình sử dụng 128MB để cache (mặc định 64MB). OPTIONS cấu hình bảo mật chỉ cho native join được tới port 11211 mà thôi.

nano /and so forth/sysconfig/memcached  PORT="11211" USER="memcached" MAXCONN="10240" CACHESIZE="128" OPTIONS="-l 127.0.0.1"

Khởi động Memcached

chkconfig memcached on service memcached begin

Để theo dõi tình trạng memcached, các bạn có thể có thể sử dụng phpMemcachedAdmin để xem ngay trên trình duyệt. PHPMemcachedAdmin chỉ cần tải về là có thể sử dụng, nên cài đặt trong thư mục quản lý của HocVPS Script để bảo mật. Cụ thể, mình sẽ cài đặt trong thư mục /residence/hocvps.com/private_html/:

cd /residence/hocvps.com/private_html/ wget https://github.com/elijaa/phpmemcachedadmin/archive/1.3.0.tar.gz tar -xvzf 1.three.0.tar.gz mv phpmemcachedadmin-1.three.0 memcached && chmod -R 777 memcached/Temp/ memcached/Config/ rm -f 1.three.0.tar.gz

Giờ bạn có thể truy cập PHPMemcachedAdmin qua area:port/memcached/

Lưu ý: ở lần truy cập đầu tiên bạn sẽ thấy thông báo “Error : Configuration file or folder is lacking, please repair this error and take a look at once more“. Bạn vào Editing Configuration rồi Save Live Configuration là xong.

Cài đặt Memcache và Memcached PHP Module

Để Memcached có thể hoạt động được với PHP, chúng ta cần cài đặt thêm PHP module.

PHP 5.5

yum --enablerepo=remi,remi-php55 set up php-pecl-memcached php-pecl-memcache

PHP 5.6

yum --enablerepo=remi,remi-php56 set up php-pecl-memcached php-pecl-memcache

PHP 7.0

yum --enablerepo=remi,remi-php70 set up php-pecl-memcached php-pecl-memcache

PHP 7.1

yum --enablerepo=remi,remi-php71 set up php-pecl-memcached php-pecl-memcache

Cuối cùng khởi động PHP và internet server

service php-fpm restart service nginx restart

Mở cổng Memcached (11211) trên Iptables Firewall

Trong trường hợp bạn sử dụng riêng một server để chạy Memcached thì cần phải mở port 11211 trên server cache.

Sử dụng lệnh sau

iptables -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 11211 -j ACCEPT

Khởi động lại Iptables Firewall

service iptables restart

Cài đặt Memcached làm Session Handler

Bạn có thể cấu hình PHP sử dụng Memcached làm session handler, thay vì dùng recordsdata, để tăng hiệu năng xử lý của hệ thống.

Mở file cấu hình php.ini

nano /and so forth/php.ini

Tìm dòng [Session], thay thế session.save_handler = recordsdata bằng:

[Session] session.save_handler = memcached session.save_path = "127.0.0.1:11211"

Nhấn Ctrl+O để save file, Ctrl+X để đóng editor.

Nếu dùng phpMyAdmin, bạn cần tùy chỉnh cơ chế lưu trữ session của ứng dụng. Chỉnh sửa file session.inc.php của phpMyAdmin:

nano /residence/domain_chính/private_html/phpmyadmin/libraries/session.inc.php

_Uncomment(bỏ //) dòng: //ini_set('session.save_handler', 'recordsdata');
_Thêm dòng : ini_set('session.save_path', '/tmp');

Cuối cùng restart lại PHP

service php-fpm restart

Cài đặt Memcached làm việc với WordPress

Để Memcached có thể hoạt động với WordPress bạn cần sử dụng plugin cache W3 Total Cache.

W3 Total Cache

Trong phần cài đặt plugin, hãy chọn web page cache technique là Memcached cho các module Page Cache, Database Cache và Object Cache là xong.

Giờ thì hãy tận hưởng tốc độ vù vù mà Memcache đem lại nhé.

Xóa Memcached

Nếu không dùng nữa và muốn xóa hoàn toàn Memcached khỏi server, bạn hãy chạy lệnh bên dưới:

yum take away memcached php-pecl-memcached php-pecl-memcache service php-fpm restart service nginx restart

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: https://hocvps.com/memcached-centos/

Add Comment