[HocVPS Script Plugin] – Tự động sao lưu toàn bộ VPS

Hôm trước mình có chia sẻ một script giúp tự động backup toàn bộ website WordPress hoạt động trên server cài đặt HocVPS Script. Tuy nhiên, hôm nay mình sẽ giới thiệu một bash script khác tốt hơn, backup toàn bộ VPS kèm theo hướng dẫn tạo cronjob tự động chạy hàng ngày luôn.

Đoạn script này tự động backup toàn bộ dữ liệu trên server, bao gồm:

  1. Toàn bộ database MySQL, mỗi database một file .SQL
  2. Toàn bộ code trong thư mục public_html của domain, có dạng /home/domain.com/public_html/
  3. Toàn bộ cấu hình Nginx trong thư mục /etc/nginx/conf.d/

Tất cả dữ liệu sẽ được nén lại thành một file .ZIP và để ở thư mục /root/backup/, đồng thời tự động xóa những file backup cũ, chỉ giữ lại những file trong vòng 14 ngày trở lại.

Như vậy, bạn hoàn toàn có thể sử dụng script này để di chuyển VPS, hoặc khôi phục bất kỳ phần dữ liệu nào đó. Script mình viết tương thích với cấu trúc thư mục do HocVPS Script quản lý, tuy nhiên bạn cũng có thể chỉnh sửa lại để phù hợp với bất kỳ loại server khác cũng được.

Hiện tại, mình đang sử dụng script này để sao lưu dữ liệu hàng ngày và upload lên Google Drive với Rclone.

Hướng dẫn tự động sao lưu toàn bộ VPS

1. Tạo bash script backup

– Tạo file backup.sh ở thư mục /root/

nano /root/backup.sh

Tham khảo thêm hướng dẫn sử dụng nano nếu chưa biết dùng.

– Copy toàn bộ nội dung script bên dưới rồi paste vào:

# HocVPS Script Plugin - Backup Server
 
 #!/bin/bash
 
 . /etc/hocvps/scripts.conf
 
 SERVER_NAME=VPS
 
 TIMESTAMP=$(date +"%Y-%m-%d_%H-%M")
 BACKUP_DIR="/root/backup/$TIMESTAMP"
 MYSQL_USER="root"
 MYSQL=/usr/bin/mysql
 MYSQL_PASSWORD=$mariadbpass
 MYSQLDUMP=/usr/bin/mysqldump
 SECONDS=0
 
 mkdir -p "$BACKUP_DIR/mysql"
 
 echo "Starting Backup Database";
 databases=`$MYSQL --user=$MYSQL_USER -p$MYSQL_PASSWORD -e "SHOW DATABASES;" | grep -Ev "(Database|information_schema|performance_schema|mysql)"`
 
 for db in $databases; do
 	$MYSQLDUMP --force --opt --user=$MYSQL_USER -p$MYSQL_PASSWORD --databases $db | gzip > "$BACKUP_DIR/mysql/$db.gz"
 done
 echo "Finished";
 echo '';
 
 echo "Starting Backup Website";
 #Loop through /home directory
 for D in /home/*; do
 	if [ -d "${D}" ]; then #If a directory
 		domain=${D##*/} # Domain name
 		echo "- "$domain;
 		zip -r $BACKUP_DIR/$domain.zip /home/$domain/public_html/ -q -x /home/$domain/public_html/wp-content/cache/*** #Exclude cache
 	fi
 done
 echo "Finished";
 echo '';
 
 echo "Starting Backup Nginx Configuration";
 cp -r /etc/nginx/conf.d/ $BACKUP_DIR/nginx/
 echo "Finished";
 echo '';
 
 echo "Starting Compress Files";
 zip -r /root/backup/$SERVER_NAME-$TIMESTAMP.zip $BACKUP_DIR -q
 rm -rf $BACKUP_DIR
 size=$(ls -lah /root/backup/$SERVER_NAME-$TIMESTAMP.zip | awk '{ print $5}')
 echo "Finished";
 echo '';
 
 #Remove older backups (14 days)
 find /root/backup/ -mindepth 1 -mtime +14 -delete
 
 duration=$SECONDS
 echo "Total $size, $(($duration / 60)) minutes and $(($duration % 60)) seconds elapsed."
 

Giải thích thêm:

  • Tên file backup được tự động đặt theo ngày giờ hiện tại.
  • MYSQL_USER mặc định là root, password được lấy trong file cấu hình /etc/hocvps/scripts.conf.

– Nhấn Ctrl+O, Enter để lưu và Ctrl+X để thoát.

– Phân quyền cho script

chmod +x /root/backup.sh

– Vậy là xong rồi đó, giờ bạn có thể test lại bằng cách chạy lệnh /root/backup.sh

Xong, kiểm tra trong thư mục /root/backup/ có file backup .ZIP chưa nhé.

2. Tạo cronjob tự động backup hàng ngày

Giờ mình sẽ cho script tự động chạy lúc 2h00 sáng.

EDITOR=nano crontab -e

Dán nội dung sau vào cửa sổ Terminal

0 2 * * * /root/backup.sh > /dev/null 2>&1

Nhấn Ctrl+O, Enter để lưu và Ctrl+X để thoát

Vậy là xong, cứ 2h sáng hàng ngày script sẽ tự động chạy, backup toàn bộ dữ liệu của VPS.

Trong bài tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tự động upload file backup này lên Google Drive để tiết kiệm dung lượng cho VPS. Nhớ đón đọc nhé.

Nguồn: http://hocvps.com/hocvps-script-plugin-backup-vps/

Add Comment