Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ SSL trên Nginx

Chứng chỉ SSL hiện nay được sử dụng quá phổ biến, hầu hết những website mới hay server mới đều lựa chọn kích hoạt SSL ngay từ ban đầu.

Quá trình cài đặt SSL trên server sẽ cần một số kiến thức kỹ thuật nhất định, trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách cài đặt với 2 loại chứng chỉ phổ biến nhất cho tên miền là PositiveSSL từ Comodo và Standard SSL DV từ GoDaddy.

Cả 2 loại chứng chỉ này đều thuộc loại Domain Validation, được dùng rất phổ biến do chi phí rẻ, dễ dàng cài đặt, kích hoạt online không phải xác nhận giấy tờ thông tin gì.

Trong bài mình sẽ cài đặt SSL trên máy chủ Nginx cài đặt HocVPS Script, với các server LEMP khác thao tác cũng tương tự. Với Let’s Encrypt thì các bạn xem bài hướng dẫn này.

Nếu bạn chưa đăng ký chứng chỉ SSL, hãy tham khảo khuyến mại SSL trên blog Canh Me.

Nếu không nắm vững kiến thức kỹ thuật, hãy liên hệ sử dụng Dịch vụ Cài đặt SSL từ Học VPS.

1. Kích hoạt chứng chỉ

Sau khi đăng ký SSL, bạn cần phải tiến hành kích hoạt thì mới nhận được file chứng chỉ.

Ở bước này, bạn cần phải cung cấp Private Key và CSR file, hãy cẩn thận lưu lại Private Key này để sử dụng ở bước bên dưới. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp nội dung file CSR khi kích hoạt SSL.

Để có 2 key này bạn sử dụng công cụ Tạo CSR Online của Học VPS hoặc dùng lệnh openssl trên server Linux:

openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout example_com.key -out example_com.csr

Sau đó bạn sẽ nhận được 2 file:

 • example_com.key — Private Key cài trên server của mình.
 • example_com.csr — file CSR để gửi cho nhà cung cấp dịch vụ SSL.

2. Tạo file Bundle

Kết thúc bước này chúng ta sẽ có file ssl-bundle.crt, thứ tự các file thao tác ở bước này rất quan trọng, bạn cần lưu ý thực hiện theo cho chuẩn.

a. Chứng chỉ của Comodo

Nếu kích hoạt chứng chỉ SSL thành công, email gửi từ Comodo có tiêu đề tương tự như sau: “Your PositiveSSL Certificate for canhme.com“, trong mail có đính kèm 1 file nén canhme_com.zip, lúc này có thể có 2 trường hợp.

– File nén .ZIP gồm 2 file:

 1. canhme_com.crt
 2. canhme_com.ca-bundle

Bạn dùng text editor, tạo file mới ssl-bundle.crt chứa nội dung của 2 file, thứ tự lần lượt: canhme_com.crt > canhme_com.ca-bundle

 

– File nén .ZIP gồm 4 file:

 1. AddTrustExternalCARoot.crt
 2. COMODORSAAddTrustCA.crt
 3. COMODORSADomainValidationSecureServerCA.crt
 4. canhme_com.crt

Bạn dùng text editor, tạo file mới ssl-bundle.crt chứa nội dung của 4 file, thứ tự lần lượt: canhme_com.crt > COMODORSADomainValidationSecureServerCA.crt > COMODORSAAddTrustCA.crt > AddTrustExternalCARoot.crt

Hoặc chạy lệnh sau:

cat canhme_com.crt COMODORSADomainValidationSecureServerCA.crt COMODORSAAddTrustCA.crt AddTrustExternalCARoot.crt > ssl-bundle.crt

b. Chứng chỉ của GoDaddy

Với chứng chỉ SSL của GoDaddy, file nén sẽ gồm 2 file, ví dụ:

 1. 9981e0dcd97c0b37.crt
 2. gdig2_bundle.crt

Bạn dùng text editor, tạo file mới ssl-bundle.crt chứa nội dung của 2 file, thứ tự lần lượt: 9981e0dcd97c0b37.crt > gdig2_bundle.crt

3. Cài đặt chứng chỉ SSL

Bước này mình thao tác trên server cài đặt HocVPS Script, với server cài đặt thủ công hoặc các server Nginx khác cách làm cũng tương tự bạn cứ đọc thật kĩ là hiểu. Vướng mắc chỗ nào để lại comment mình sẽ support luôn.

Tạo thư mục chứa file chứng chỉ:

mkdir -p /etc/nginx/ssl/canhme_com/

Lưu nội dung file chứng chỉ ở thư mục này, copy/paste dùng nano

nano /etc/nginx/ssl/canhme_com/ssl-bundle.crt

Lưu nội dung Private Key chung thư mục:

nano /etc/nginx/ssl/canhme_com/private.key

Tạo file DH parameters 2048 bit, quá trình generate sẽ hơi lâu:

openssl dhparam 2048 -out /etc/nginx/ssl/dhparam.pem

Tiếp theo, chúng ta sẽ chỉnh lại file cấu hình Nginx. Ví dụ tên miền của mình là canhme.com thì file cấu hình sẽ có đường dẫn là /etc/nginx/conf.d/canhme.com.conf

Mở file cấu hình lên với nano

nano /etc/nginx/conf.d/canhme.com.conf

Cấu hình SSL xử lý các request

Trong block server { ... } thứ 2 điều chỉnh như sau:

+ Chuyển listen 80 default_server; thành listen 443 ssl http2 default_server;

+ Sau dòng server_name canhme.com; thêm đoạn cấu hình SSL đã được mình tối ưu:

	# SSL     ssl_certificate /etc/nginx/ssl/canhme_com/ssl-bundle.crt;     ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/canhme_com/private.key;     ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;     ssl_prefer_server_ciphers on; 	ssl_ciphers 'ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:DES-CBC3-SHA:!DSS';     # Improve HTTPS performance with session resumption     ssl_session_cache shared:SSL:50m;     ssl_session_timeout 1d;        # DH parameters     ssl_dhparam /etc/nginx/ssl/dhparam.pem;     # Enable HSTS     add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000" always; 

Redirect toàn bộ link www http sang https

Trong block server { ... } ở phía trên cùng:

+ Chuyển server_name www.canhme.com; thành server_name canhme.com www.canhme.com;

+ Chuyển rewrite ^(.*) http://canhme.com$1 permanent; thành rewrite ^(.*) https://canhme.com$1 permanent;

Kết quả được như sau:

server { 	listen  80; 	server_name canhme.com www.canhme.com; 	rewrite ^(.*) https://canhme.com$1 permanent; }

Lúc này khi truy cập http://canhme.com và http://www.canhme.com sẽ tự động redirect sang https://canhme.com

Redirect toàn bộ link www https sang https

Thêm mới block server { ... } ở trên cùng

server { 	listen  443 ssl http2; 	server_name www.canhme.com; 	# SSL     ssl_certificate /etc/nginx/ssl/canhme_com/ssl-bundle.crt;     ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/canhme_com/private.key;     ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;     ssl_prefer_server_ciphers on; 	ssl_ciphers 'ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:DES-CBC3-SHA:!DSS'; 	rewrite ^(.*) https://canhme.com$1 permanent; }

Lúc này khi truy cập https://www.canhme.com sẽ tự động redirect sang https://canhme.com

Cấu hình SSL với port quản lý HocVPS Script Admin

Đây chỉ là bước tùy chọn mà thôi, nếu bạn sử dụng CloudFlare và kích hoạt đám mây ẩn IP thì không được làm bước này.

Nếu bạn không muốn dùng IP, chỉ muốn dùng domain để truy cập khu vực HocVPS Script Admin thì hãy thao tác như bên dưới.

Ví dụ khi cài đặt mình để port mặc định 2017.

Tìm block server { ... } có dòng listen 2017;

Thêm chữ ssl và đoạn cấu hình SSL tương tự như bên dưới:

server { 	listen  2017 ssl http2; 	access_log    off; 	log_not_found   off; 	error_log     off;   	root /home/canhme.com/private_html; 	index index.php index.html index.htm;   	server_name canhme.com; 	     error_page 497 https://$server_name:2017$request_uri;     # SSL     ssl_certificate /etc/nginx/ssl/canhme_com/ssl-bundle.crt;     ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/canhme_com/private.key;     ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;     ssl_prefer_server_ciphers on; 	ssl_ciphers 'ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:DES-CBC3-SHA:!DSS'; 	auth_basic "Restricted"; 	auth_basic_user_file /home/canhme.com/private_html/hocvps/.htpasswd; 	 	...

Lúc này link login HocVPS Script Admin sẽ là https://canhme.com:2017, không sử dụng IP nữa.

File cấu hình Nginx cuối cùng sẽ tương tự như sau:

server { 	listen  443 ssl http2; 	server_name www.canhme.com; 	# SSL     ssl_certificate /etc/nginx/ssl/canhme_com/ssl-bundle.crt;     ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/canhme_com/private.key;     ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;     ssl_prefer_server_ciphers on; 	ssl_ciphers 'ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:DES-CBC3-SHA:!DSS'; 	rewrite ^(.*) https://canhme.com$1 permanent; } server { 	listen  80; 	server_name canhme.com www.canhme.com; 	rewrite ^(.*) https://canhme.com$1 permanent; } server { 	listen  443 ssl http2 default_server; 		 	access_log off; 	# access_log /home/canhme.com/logs/access.log; 	error_log off;   	# error_log /home/canhme.com/logs/error.log; 	   	root /home/canhme.com/public_html; 	index index.php index.html index.htm;   	server_name canhme.com; 	 	# SSL     ssl_certificate /etc/nginx/ssl/canhme_com/ssl-bundle.crt;     ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/canhme_com/private.key;     ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;     ssl_prefer_server_ciphers on; 	ssl_ciphers 'ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:DES-CBC3-SHA:!DSS';     # Improve HTTPS performance with session resumption     ssl_session_cache shared:SSL:50m;     ssl_session_timeout 1d;     # DH parameters     ssl_dhparam /etc/nginx/ssl/dhparam.pem;     # Enable HSTS (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Security/HTTP_Strict_Transport_Security)     add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000" always;    	location / { 		try_files $uri $uri/ /index.php?$args; 	} 	 	# Custom configuration 	include /home/canhme.com/public_html/*.conf;    	location ~ .php$ { 		fastcgi_split_path_info ^(.+.php)(/.+)$;     	include /etc/nginx/fastcgi_params;     	fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;     	fastcgi_index index.php; 		fastcgi_connect_timeout 1000; 		fastcgi_send_timeout 1000; 		fastcgi_read_timeout 1000; 		fastcgi_buffer_size 256k; 		fastcgi_buffers 4 256k; 		fastcgi_busy_buffers_size 256k; 		fastcgi_temp_file_write_size 256k; 		fastcgi_intercept_errors on;     	fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/canhme.com/public_html$fastcgi_script_name;   	} 	location /nginx_status {  		stub_status on;  		access_log  off;         allow 127.0.0.1;         deny all; 	} 	location /php_status { 		fastcgi_pass 127.0.0.1:9000; 		fastcgi_index index.php; 		fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/canhme.com/public_html$fastcgi_script_name; 		include /etc/nginx/fastcgi_params;         allow 127.0.0.1;         deny all;   	} 	location ~ /. { 		deny all; 	}     location = /favicon.ico {         log_not_found off;         access_log off;     }    location = /robots.txt {        allow all;        log_not_found off;        access_log off;    } 	location ~* .(3gp|gif|jpg|jpeg|png|ico|wmv|avi|asf|asx|mpg|mpeg|mp4|pls|mp3|mid|wav|swf|flv|exe|zip|tar|rar|gz|tgz|bz2|uha|7z|doc|docx|xls|xlsx|pdf|iso|eot|svg|ttf|woff)$ { 	    gzip_static off; 		add_header Pragma public; 		add_header Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate"; 		access_log off; 		expires 30d; 		break;     }     location ~* .(txt|js|css)$ { 	    add_header Pragma public; 		add_header Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate"; 		access_log off; 		expires 30d; 		break;     } } server { 	listen  2017 ssl http2; 	access_log    off; 	log_not_found   off; 	error_log     off;   	root /home/canhme.com/private_html; 	index index.php index.html index.htm;   	server_name canhme.com;     error_page 497 https://$server_name:2017$request_uri; 	# SSL     ssl_certificate /etc/nginx/ssl/canhme_com/ssl-bundle.crt;     ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/canhme_com/private.key;     ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;     ssl_prefer_server_ciphers on; 	ssl_ciphers 'ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:DES-CBC3-SHA:!DSS';  	auth_basic "Restricted"; 	auth_basic_user_file /home/canhme.com/private_html/hocvps/.htpasswd; 	 	location / { 		try_files $uri $uri/ /index.php; 	} 	   	location ~ .php$ { 		fastcgi_split_path_info ^(.+.php)(/.+)$;     	include /etc/nginx/fastcgi_params;     	fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;     	fastcgi_index index.php; 		fastcgi_connect_timeout 1000; 		fastcgi_send_timeout 1000; 		fastcgi_read_timeout 1000; 		fastcgi_buffer_size 256k; 		fastcgi_buffers 4 256k; 		fastcgi_busy_buffers_size 256k; 		fastcgi_temp_file_write_size 256k; 		fastcgi_intercept_errors on;     	fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/canhme.com/private_html$fastcgi_script_name;   	} 	 	location ~ /. { 		deny all; 	} }
Cloudafare: Để kết hợp sử dụng CDN Cloudfare (biểu tượng đám mây vàng):

 • Thiết lập Full (strict) trong menu Crypto SSL tại trang quản lý Cloudfare.
 • Không cấu hình SSL phần Admin HocVPS do SSL Cloudfare không truy cập port qua domain được. Khi đó, truy cập HocVPS Admin bằng ip:port

_ OCSP Stapling: Do OCSP Stapling khó tương thích với Nginx, mình sẽ bỏ khỏi cấu hình Nginx. Để sử dụng/nghiên cứu sâu hơn, bạn tham khảo: Tối ưu HTTPS trên Nginx

Kiểm tra lại cấu hình Nginx xem đã chuẩn chưa

# nginx -t nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful 

Reload lại Nginx : service nginx reload

Nếu bạn dùng WordPress, hãy cài đặt plugin Really Simple SSL để tự động redirect http sang https và chuyển toàn bộ link .css, .js sang https. Thanh địa chỉ lúc này sẽ có màu xanh. Nếu không muốn dùng plugin, bạn hãy tham khảo thêm Hướng dẫn cài đặt Let’s Encrypt trong cPanel để biết cách thao tác thủ công.

Giờ truy cập vào domain để tận hưởng thành quả thôi. Chúc bạn thành công.

Nguồn: https://hocvps.com/cai-dat-chung-chi-ssl/

Add Comment