(Serial câu lệnh trong Linux) Phần 5- Các câu lệnh thường dùng khác trong Linux

(Phần 5- Các câu lệnh thường dùng khác trong Linux) Linux là một hệ điều hành mã nguồn mở, chủ yếu được sử dụng trên các máy chủ nhờ vào tính ổn định cao, khả năng bảo mật tốt và miễn phí…

Phần 5- Các câu lệnh thường dùng khác trong Linux
Phần 5- Các câu lệnh thường dùng khác trong Linux

Serial bài viết tổng hợp các câu lệnh trong Linux Serial này gồm các loạt bài viết sau:

Xin chia sẻ với các bạn một tài liệu tổng hợp câu lệnh trong Linux khá hay và chi tiết, tuy nhiên, tài liệu này viết bằng tiếng Anh. Các bạn có thể download tại đây.

Các câu lệnh thường dùng khác trong Linux

Các câu lệnh thiết lập firewall trong Linux

LỆNH LINUX MỤC ĐÍCH / MIÊU TẢ
iptables -t filter -L Hiển thị chains của tất cả các bảng filter
iptables – t nat -L Hiển thị chains của tất cả các bảng NAT
iptables -t filter -F Xóa tất cả rule trong bảng filter
iptables -t nat -F Xóa tất cả rule trong bảng NAT
iptables -t filter -X Xóa tất cả các chain được tạo bởi user
iptables -t filter -A INPUT -p tcp — dport telnet – j ACCEPT Allow telnet connections to input
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp –dport http – DROP Block HTTP connections to output
iptables -t filter -A FORWARD-p tcp –dport pop3 – ACCEPT Allow POP3 connections to forward chains
iptables -t filter -A INPUT -j LOG –log-prefix Logging on input chain
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE Config a PAT (Port Address Translation) on eth0 masking outbound packets
iptables -t nat -A PREROUTING -d 192.168.0.1 -p tcp -m tcp  –dport 22 -j DNAT –to -destination 10.0.0.2:22 Redirect packages addressed to a host to another host

Các câu lệnh Command Line khác trong Linux

(updating….)

Chúc vui !

Add Comment